Y Tim

Meleri Davies

Meleri yw Prif Swyddog Partneriaeth Ogwen Cyf. – menter gymdeithasol ifanc a phrysur yn Nyffryn Ogwen. Mae’n gyfrifol am adnabod cyfleon a datblygu prosiectau, yn arbennig felly brosiectau adfywio cymunedol ac economaidd. Meleri sydd wedi arwain ar ddatblygiad Hydro Ogwen ers Mehefin 2014 fel rhan o’i gwaith gyda Partneriaeth Ogwen Cyf. Cyn ei phenodiad I weithio gyda’r Bartneriaeth, bu’n Uwch Swyddog Cyngor a Chyfathrebu gyda Chomisiynydd y Gymraeg ac yn Reolwr Busnes i Fwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae Meleri yn gyfarwyddwr ar gwmni Tabernacl Bethesda Cyf ac yn aelod o fwrdd rheoli Neuadd Ogwen. Mae hi hefyd yn un o sylfaenwyr ac yn gyfarwyddwr ar fwrdd Siop Ogwen. Mae hi’n gweithio’n agos ar lefel broffesiynol a gwirfoddol â Neuadd Ogwen ac yn aelod o nifer o grwpiau a chymdeithasau cymunedol, yn cynnwys Bwrdd Llywodraethol un o ysgolion cynradd yr ardal.

Keith Jones

Yn ymgynghorydd amgylcheddol i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ers 9 mynedd, mae Keith hefyd yn arwain ar yr agenda Ynni Adnewyddadwy i’r Ymddiriedolaeth hefyd ac yn benodol, y rhaglen fuddsoddi ynni adnewyddadwy gwerth £30m. Cyn hyn ac yn dilyn ei radd dosbarth cyntaf mewn Rheolaeth Amgylcheddol, roedd Keith yn Brif Warden i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Rheolwr Cefn Gwlad i Eryri oedd yn cynnswys rheoli fferm 4000 acer yn Eryri. Yr un pryd a hyn, roedd Keith hefyd yn un o sylfaenwyr sefydliad Cadwraeth a Rheolaeth Cefn Gwlad. Ar hyn o bryd, mae’n arbenigo mewn datblygu cynlluniau Hydro. Mae’r cynlluniau hyn yn cynnwys 5 hydro sydd eisoes wedi eu cwblhau ac 16 arall ble mae’n cymryd rôl arweiniol yn  eu datblygiad. Mae’n gyson yn cynghori sefydliadau a llywodraethau ar faterion cynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae o hefyd yn rhan o fwrdd llywio Cronfa Ddatblygu Ynni Cymunedol Cymru ac yn  aelod o grŵp Defnydd Tir Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru. Fel cyn enillwyr gwobr aur yng ngwobrau’r Ashden Awards, sefydlodd Keith a chydweithiwr iddo rwydwaith ‘Fit for the Future’ sy’n dod a thirfeddianwyr a’r trydydd sector ynghyd i ddysgu a rhannu gwybodaeth am ynni adnewyddadwy. Mae Keith yn gweithio’n galed o fewn y sector ynni cymunedol. Mae eisoes yn gyfarwyddwr ar gynllun Hydro Ynni Anafon Energy ac Ynni Padarn Peris ac mae hefyd yn helpu nifer o gynlluniau cymunedol eraill. Fe’i dewiswyd fel amgylcheddwr y flwyddyn gan Sefydliad Materion Cymreig yn 2014 a derbyniodd deitl anrhydeddus fel Darlithydd gan Brifysgl Bangor yn 2015 yn ogystal â’i roi ar restr fer ‘Pencampwyr Ynni Cymunedol gan sefydliad Ynni Cymunedol Lleogr . Mae hefyd yn ddarlithydd llawrydd ar gynadladwyedd i Brifysgolion Caerdydd a New York a bu’n cynrychioli’r 67 Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar draws y byd yn nghynhadledd Newid Hinsawdd yn 2015. Mae’n flogiwr brwd ac yn rhannu gwybodaeth yn rhwydd ar y cyfryngau, yn cynnwys bod yn sylwebydd amgylcheddol i BBC Radio Wales ac yn arbenigwr amgylcheddol ar raglenni radio’r BBC megis Galwad Cynnar dros y 15eg mlynedd ddiwethaf.

Dafydd Meurig

Mae Dafydd Meurig yn gynghorydd sir yng Ngwynedd, ac yn aelod cabinet gyda chyfrifoldeb dros Gynllunio a Thrafnidiaeth.

Mae’n sylfaenydd a chyfarwyddwr dau gwmni cymunedol yn ei fro, ac mae ganddo ddiddordeb arbennig yng ngallu cymunedau i wneud penderfyniadau doeth drostynt ei hunain. Ymgyrchodd yn ddiweddar dros ail sefydlu gwasanaeth bws gwledig yn Nyffryn Conwy.

Cyn bod yn gynghorydd sir, bu Dafydd yn gweithio gyda’r BBC am bymtheng mlynedd, ac yn rhedeg ei gwmniau ei hun. Mae wedi bod yn weithgar gyda chymdeithasau a chlybiau yn ei gymuned ar hyd ei oes.

Griffith Charles Morris

Graddiodd Griff mewn Mathemateg o Brifysgol Bangor. Treuliodd ddwy flynedd fel Darlithydd Cynorthwyol yng Ngholeg Prifysgol Caerdydd. Ar ôl dychwelyd i Fangor fel darlithydd mewn Mathemateg Pur fe ymgartrefodd ef a’i wraig Eleanor ym Methesda lle magwyd eu pedwar plentyn. Dros y blynyddoedd cymerodd Griff ran ymarferol yn y gymdeithas leol, yn benaf fel trysorydd i amrywiol gymdeithasau. Mae wedi bod yn gefnogwr brwd i Cymorth Cristnogol ac yn drysorydd eu cangen leol. Daeth Griff yn Gynghorydd Cymuned yn 2006 ac ar hyn o bryd mae’n gadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cyngor.

Dr Paul Rowlinson

Daeth Paul i fyw i Ddyffryn Ogwen am y tro cyntaf yn 1982 yn dilyn graddio ym Mhrifysgol Bangor. Dychwelodd i’r ardal i fyw yma gyda ei deulu yn 2000. Roedd yn Bennaeth yr Adran Dechnegol yn Adran y Trysorlys i Gyngor Gwynedd lle y cymhwysodd fel cyfrifydd sector cyhoeddus (CIPFA). Mae Paul yn awr yn rhedeg cwmni cyfieithu llawrydd gyda’i wraig. Mae’r Gadeirydd Cyngor Cymuned Bethesda. Yn y 1990au helpodd i sefydlu a rhedeg swyddfa bost gymunedol yng Nghwm y Glo ac yn fwy diweddar, sefydlodd fudiad Bugeiliaid Stryd Bangor. Mae’r Drysorydd Grwp amgylcheddol lleol o’r enw Balchder Bro Ogwen ac mae’r Is-Gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Ogwen, yr ysgol uwchradd leol.

Gruffydd Wyn

Magwyd Gruffydd ym Methesda a bu’n ddisgybl yn ysgolion cynradd ac uwchradd y Dyffryn. Dechreuodd ei yrfa yn gweithio i ScottishPower, cyn cwblhau gradd mewn Daearyddiaeth a Thystysgrif Dysgu PGS uwchradd. Ar ôl 5 mlynedd o weithio fel darlithydd mewn coleg addysg bellach yn lleol, aeth Gruffydd yn ei flaen i ddatblygu ei ddiddordeb brwd yn y sector ynni adnewyddadwy gan gymhwyso fel peiriannydd gwresogi. Yn ddiweddar, mae Gruffydd wedi gweithio fel Swyddog Egni i Fenter Iaith Conwy ac mae’n parhau gyda’i gyswllt â mentrau cymdeithasol yn awr fel ymgynghorydd llawrydd, yn gweithio gyda chymunedau lleol ar amrywiol brosiectau. Mae hefyd wedi ei dderbyn fel mentor ynni adnewyddadwy i Adfywio Cymru.

Yn ystod y cyfnod o ddatblygu’r cynllun, derbyniwyd cymorth, amser a mewnbwn gan yr unigolion allweddol canlynol a hoffem ddiolch yn fawr iddynt am eu cyfraniad:

Sioned Haf, Judith Kaufmann, Heli Gittins, Robin Williams, Bryn Evans a Joe Stoner.