Y Fenter

Cefndir

Menter gydweithredol wedi ei datblygu yn wreiddiol gan Bartneriaeth Ogwen ac yna ei datblygu ymhellach gan Ynni Ogwen Cyf yw menter Hydro Ogwen. Ein gweledigaeth yw defnyddio grym llif yr afon Ogwen i gynhyrchu trydan Hydro gan ddefnyddio’r elw i ariannu prosiectau amgylcheddol a chymunedol eraill yn Nyffryn Ogwen. Perchnogion a rheolwyr y cynllun yw Ynni Ogwen Cyf. Cymdeithas Budd Cymunedol a sefydlwyd i adeiladu a rhedeg y cynllun Hydro cymunedol hwn.

Ein Nod

Ein hamcan yw darparu ffrwd incwm gynaliadwy er budd y gymuned yn seiliedig ar gynlluniau ynni adnoddau naturiol yn ardal Dyffryn Ogwen. Yng nghyswllt Hydro Ogwen, yr ynni adnewyddadwy dan sylw yw ynni dŵr a bwriedir adeiladu strwythurau sy’n defnyddio grym llif Afon Ogwen i gynhyrchu trydan.
Mae Hydro Ogwen wedi ymrwymo i weithredu yn arloesol ac yn gynaliadwy er budd ein cymuned.

Gweledigaeth

Gweledigaeth y cwmni yw cynnal a datblygu cymuned iach, ffyniannus a chynaliadwy yn Nyffryn Ogwen. Cynaladwyedd yw un o flaenoriaethau’r cwmni, sef cynaladwyedd amgylcheddol a chymdeithasol. Mae’r amgylchedd naturiol yn Nyffryn Ogwen yn cynnig ei hun yn berffaith ar gyfer prosiectau ynni hydro gan fod yr hinsawdd a’r dirwedd yn galluogi i hynny ddigwydd. Ein gweledigaeth ni yw harneisio a pherchnogi’r ynni pwysig hwn er budd ein cymunedau. Bydd y budd hwn yn fudd ‘amgylcheddol’, ‘economaidd’ a ‘chymdeithasol’ wrth i incwm y prosiect gael ei ail-fuddsoddi yn lleol.

Nodau

Ein nod yw adeiladu a rhedeg gwaith cynhyrchu trydan hydro fydd yn:
gwneud y budd mwyaf allan o gyfraniad y trydan adnewyddadwy o’r safle tra’n gwarchod ecoleg ac amgylchedd leol yng nghyffiniau’r cynllun;
cynhyrchu allbwn disgwyliedig blynyddol o tua 500 MWh, digon i gyflenwi tua 100 cartref ac i wrthbwyso tua 245 tunnell fetrig o ollyngiadau CO2 y flwyddyn;
ennill incwm sylweddol i gefnogi effeithlonrwydd ynni ac isadeiledd a mentrau cymdeithasol yn Bethesda a’r gymuned leol ehangach.

Partneriaeth Ogwen

Datblygwyd cynllun Hydro Ogwen i ddechrau gan Bartneriaeth Ogwen.

Mae Partneriaeth Ogwen Cyf yn fenter gymdeithasol dan berchnogaeth tri Chyngor Cymuned sef Bethesda, Llandygai a Llanllechid. Nod y fenter yw adfywio’r ardal yn economaidd a chymunedol a gwasanaethu trigolion Dyffryn Ogwen. Fel rhan o gynlluniau adfywio’r Bartneriaeth, sefydlwyd gweithgor i edrych i mewn i sefydlu cynllun ynni dŵr ar Afon Ogwen ger Pont Ogwen, Bethesda. Ers bron i 2 flynedd, mae gweithgor wedi comisiynu nifer o astudiaethau dichonoldeb ac astudiaethau effaith rhywogaethol (pysgod, geomorffoleg, ystlumod, dyfrgwn, coed a mwy) i ganfod y lleoliad gorau posibl i sefydlu cynllun ynni dŵr. Y Bartneriaeth fu’n llwyddiannus mewn nifer o geisiadau grant i ariannu camau datblygol y prosiect cyffrous hwn ac ym mis Gorffennaf 2015, derbyniwyd caniatâd cynllunio amodol i ddatblygu’r prosiect.

Menter gymdeithasol ifanc yw Partneriaeth Ogwen ond yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r Bartneriaeth wedi:

  • Denu gwerth dros £200,000 o grantiau i brynu ac adnewyddu hen siop ar y Stryd Fawr a’i droi yn Ganolfan Wasanaethau Lleol Ogwen.
  • Sefydlu dau gwmni/gymdeithas newydd: Ynni Ogwen Cyf a Siop Ogwen
  • Wedi cyflogi 3 aelod o staff lleol a darparu gwasanaeth clercio i 3 chyngor cymuned.
  • Cynnig Gwasanaethau i’r gymuned o’r Ganolfan Wasanaeth Lleol yn cynnwys:Cymorth i Ferched, Wardeiniaid Ynni Grŵp Cynefin, Cynllun Nyth/Nest Llywodraeth Cymru, Banc Bwyd, Undeb Credyd Gogledd Cymru, Cymorth ar Bopeth a Chyngor Cyfreithiol.
  • Darparu Cymorth Cymunedol i nifer o fudiadau lleol eraill, yn cynnwys Ffarm Moelyci ac eraill.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae prosiect Hydro Ogwen wedi ei reoli gan is-bwyllgor yn cynnwys cyfarwyddwyr a Phrif Swyddog Partneriaeth Ogwen Cyf. Ymgorfforwyd Ynni Ogwen Cyf fel cymdeithas budd cymunedol ym mis Medi 2015 ac Ynni Ogwen yn awr sy’n gyfrifol am ddatblygu’r cynllun tua’r dyfodol.

www.ogwen.org.

Ynni Ogwen Energy Cyf.

Mae Ynni Ogwen Cyf. wedi cael ei sefydlu i gwblhau datblygiad Hydro Ogwen ac i’w weithredu a’i reoli unwaith y bydd wedi ei gomisiynu. Cofrestrwyd y Cwmni gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol y Hydref 2015 (rhif cofrestredig 7222). Mae’r strwythur cyfreithiol hwn, Cymdeithas Budd Cymunedol neu ‘Bencom’, yn cael ei reoleiddio gan y ‘Financial Conduct Authority’ a’i lywodraethu gan Reolau penodol yn seiliedig ar reolau model a ddatblygwyd gan Cooperatives UK.

Mae Rheolau Ynni Ogwen Energy Cyf. Yn sicrhau fod unrhyw elw a gynhyrchir o’r cynllun Hydro yn cael ei ddefnyddio

  • I ddatblygu gwaith Ynni Ogwen Cyf, neu
  • I ariannu gweithgarwch sy’n rhoi budd cymdeithasol neu gymunedol o fewn y gymuned.

Mae amcanion y Gymdeithas hefyd yn nodi ein bod yn gweithredu unrhyw fusnes er budd y gymuned trwy:

  • Gefnogi gwaith adfywio Partneriaeth Ogwen (rhif cofrestru cwmni: 08430083) a gweithgarwch cymunedol ac elusennol ym Methesda a’r cymunedau cyfagos.
  • Datblygu a gweithredu prosiect neu brosiectau ynni adnewyddadwy a phrosiectau budd cymunedol eraill.

Mae Ynni Ogwen Cyf. yn gymdeithas budd cymunedol annibynnol ac nid yw’n is-gwmni o Gwmni Partneriaeth Ogwen. Fodd bynnag, mae cyfansoddiad Ynni Ogwen Cyf yn nodi y bydd hyd at 3 aelod o Fwrdd Ynni Ogwen Cyf yn aelodau o Fwrdd Partneriaeth Ogwen.

Dosbarthiad elw’r hydro i’r Cymunedau

Bydd yr elw dros ben a gynhyrchir gan yr hydro yn mynd trwy gymunrodd i elusen cymunedol fydd yn cael ei sefydlu gan Ynni Ogwen Cyf ar gyfer ei ddosbarthu er budd cymunedau lleol.

Bydd Ymddiriedolwyr yr elusen hon yn penodi pwyllgor fydd yn cynrychioli’r gymuned. Bydd y pwyllgor hwn yn ystyried ceisiadau am arian. Ymddiriedolwyr yr elusen ac aelodau’r pwyllgor fydd yn penderfynu ar y meini prawf o ran dewis y cynlluniau cymunedol ac amgylcheddol i’w hariannu maes o law.

Dyma fideo hyrwyddo sy’n rhoi rhywfaint o gefndir i’r prosiect Fideo Ynni Ogwen