Y Cynllun

Lleoliad Hydro Ogwen

Bydd cynllun Hydro Ogwen yn cael ei adeiladu 0.7km i’r de o Fethesda ar yr Afon Ogwen.

Bydd y cynllun yn defnyddio llif yr Afon Ogwen i gynhyrchu trydan trwy gyfrwng cored, sef strwythur fydd yn cael ei osod ar draws yr Afon Ogwen (cyfeirnod grid SH 62620 65408), peipen wedi ei chladdu yn arwain i lawr at adeilad y tyrbein, tua 380medr yn is i lawr yr afon (cyfeirnod grid SH 62483 65666) a pheipen ‘outfall’ yn dychwelyd dwr i’r afon yn SH62497 65666.

>>Map 2<<

Cynllun disgyniad isel 100kw yw cynllun Hydro Ogwen a bydd y gored yn cael ei hadeiladu ar wely’r afon uwchlaw’r rhaeadrau o dan Bont Ogwen. Bydd siambr a sgrin yn gyfochrog â’r gored ac o’r fan honno, bydd peipen ddŵr (900mm o drwch) yn cael ei chladdu dan lwybr beics Lôn Las Ogwen gan redeg yr holl ffordd i lawr i adeilad y tyrbin, sef strwythur 5.5m sgwâr. Bydd cyswllt gyda’r grid yn digwydd trwy drawsgludydd ar un o’r polion trydan cyfredol sydd wedi eu lleoli gerllaw.

Capasiti

Cynllun 100kw yw cynllun Hydro Ogwen ac amcangyfrifir y byddwn yn cynhyrchu oddeutu 500,000kwh y flwyddyn. Bydd yr ynni a gynhyrchir gan y tyrbin yn cysylltu â’r Grid Cenedlaethol ac rydym eisoes wedi talu am y cyswllt hwnnw.

Asesu Effaith Amgylcheddol

Aseswyd cynllun Hydro Ogwen yn drwyadl gan arbenigwyr annibynnol ac arbenigwyr Cyfoeth Naturiol Cymru trwy gydol y broses. Er mwyn gwarantu’r effaith lleiaf posibl ar amgylchedd naturiol a rhywiogaethau yr afon, lleihawyd maint y cynllun o gynllun 500kw i gynllun 100kw. Derbyniwyd grantiau sylweddol gan Lywodraeth Cymru ac eraill i dalu ymgynghorwyr arbenigol i asesu effaith tebygol y cynllun ar bysgod, geomorffoleg, rhywiogaethau megis ystlumod a dyfrgwn, coed a mwy. Cyflwynwyd yr holl ymchwil fel rhan o’n cais cynllunio a’n cais echdynnu dwr.

Bydd cynllun Hydro Ogwen yn cynhyrchu ynni o ffynhonnell adnewyddadwy lleol gan leihau ol troed carbon ac allyriadau carbon o tua 245 tunnell y flwyddyn.

 

Caniatâd Cynllunio a Chaniatâd Echdynnu Dŵr

Derbyniwyd caniatâd cynllunio i gynllun Hydro Ogwen gan Awdurdod Cynllunio Cyngor Gwynedd ar 29 Mai 2015 a derbyniwyd caniatâd Echdynnu Dwr gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar y 7fed o Ionawr 2016.

Ariannu’r Cynllun

Mae costau dechreuol datblygu’r cynllun, gan gynnwys archwiliadau dichonoldeb, cais am ganiatâd cynllunio, cais am drwyddedau echdynnu, cyngor ar strwythurau gweinyddu, ffioedd cyfreithiol a.y.y.b., wedi eu talu gan gymorthdaliadau, adnoddau a chefnogaeth a ddarparwyd gan Ynni’r Fro (Llywodraeth Cymru), Canolfan Cydweithredol Cymru, Waterloo Foundation a Chronfa Buddsoddi Cymunedol Gwynedd. Rheolwyd y prosiect hyd yma gan Bartneriaeth Ogwen ac mae’r amser hwn yn gyfraniad mewn da i’r prosiect cymunedol pwysig hwn.

Dechreuodd yr adeiladu ym mis Mai 2016, ac rydym yn gobeithio bydd y tyrbin yn cynhyrchu trydan erbyn dechrau mis Mawrth 2017.

Ar ôl amcangyfrif y costau adeiladu Hydro Ogwen i fod tua £520,000, roeddem yn anelu i godi o leiaf £160,000 o hyn drwy werthu cyfranddaliadau cymunedol yn y cynllun. Roedd y cynnig cyfranddaliadau cymunedol yn hynod lwyddiannus gyda£459,600 yn cael ei godi mewn dau fis. Roedd y swm hwn, yn ogystal â chostau adeiladu llai yn ddigon i dalu am y costau cyfan sy’n gysylltiedig â’r hydro.

Cylchlythyrau

Cylchlythyr Mawrth 2017

Cylchlythyr Hydref 2017

Cylchlythyr Medi 2016