Llwyddiant Ynni Ogwen

Llwyddiant Ynni Ogwen

Mehefin 28, 2016

Hoffai Ynni Ogwen ddiolch o galon i bobl Dyffryn Ogwen a’r cyffiniau am eu cefnogaeth aruthrol i fenter gymunedol Ynni Ogwen. Agorwyd cynllun cyfranddaliadau cymunedol Ynni Ogwen ar y 27ain o Chwefror 2016 ac erbyn i’r cynnig gau ddiwedd Ebrill roedd gwerth £459,100 o gyfranddaliadau wedi eu prynu. Y mwyafrif helaeth gan unigolion lleol o ardal Dyffryn Ogwen. Mae hwn yn swm aruthrol gan ei fod yn golygu na fydd Ynni Ogwen Cyf yn gorfod cael benthyciad banc i dalu am gostau adeiladu’r cynllun hydro. Mae hyn yn golygu y bydd y cynllun dan berchnogaeth pobl leol a bydd y llog hefyd yn aros o fewn yr economi leol.

Meddai Meleri Davies, un o Gyfarwyddwyr Ynni Ogwen Cyf.

“Mae’r gefnogaeth i’r cynllun hydro cymunedol yma wedi bod yn anhygoel ac mae’n galondid gweld pobl yn dod at ei gilydd i gefnogi menter gymunedol arloesol fel hon. Ar ran y Bwrdd, hoffwn ddiolch o galon i bawb sydd wedi buddsoddi a’n helpu ar hyd y daith.”

Gyda’r cyfranddaliadau wedi eu prynu, bydd y cynllun hydro yn dechrau cael ei adeiladu ym mis Mehefin a’r bwriad yw cwblhau’r adeiladu erbyn dechrau 2017. Erbyn hyn, mae pob cyfranddaliwr wedi derbyn tystysgrif aelodaeth a gwahoddiad i gyfarfod cyffredinol blynyddol cyntaf Ynni Ogwen. Os hoffech fwy o wybodaeth am y cynllun a’r camau nesaf, mae croeso i chi alw heibio swyddfa Partneriaeth Ogwen ar y Stryd Fawr am sgwrs.