Diweddariad ar y gwaith adeiladu – Medi

Diweddariad ar y gwaith adeiladu – Medi

Tachwedd 22, 2016

Mae’r gwaith adeiladu ar gynllun hydro cymunedol Ynni Ogwen yn parhau gyda’r gwaith anodd o adeiladu cored yn yr afon wedi ei gwblhau. Yn unol â gofynion Cyfoeth Naturiol Cymru, roedd angen i’r gwaith strwythurol yma gael ei gwblhau cyn canol Hydref ac mae’n dda gallu cyhoeddi i ni gwblhau’r gored o fewn yr amserlen. Yn y man cyntaf, roedd yn rhaid defnyddio bagiau tywod i ddargyfeirio llif yr afon tra bo’r concrid yn sychu yn y gored isel. Cwblhawyd y gwaith hwnnw o fewn ychydig ddyddiau dan oruchwyliaeth swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn ystod mis Medi,

Cwblhawyd y gwaith ar y brif gored ac mae’r siambr i dderbyn y dŵr hefyd wedi ei gosod. Mae’r contractwyr yn awr yn symud ymlaen at adeiladu sylfeini’r cwt tyrbein a thyllu llwybr y beipen fydd yn cludo’r dŵr i lawr i’r tyrbein ac yna’n ôl i’r afon.

Yn ystod mis Medi hefyd, bu aelodau o bwyllgor Ynni Ogwen yn brysur yn rhannu profiadau am ein gwaith mewn amrywiol weithgareddau. Bu Gruffydd Wyn, Cyfarwyddwr a Rheolwr Prosiect gyda’r fenter yn siarad gyda chriw o ddysgwyr ddaeth ar gwrs iaith amgen i Gaban Gerlan ac yn annerch criw o ffermwyr dan faner yr Academi Ffermio. Bu Meleri Davies, Cadeirydd Ynni Ogwen hefyd yn annerch cynhadledd Ynni Cymunedol Cymru, ble bu’n rhannu llwyfan gyda Sophie Howe,Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Uwch Swyddogion Llywodraeth Cymru ac eraill yn Neuadd Ogwen. Daeth dros gant o bobl o’r byd ynni cymunedol o bob cwr o Gymru a thu hwnt at ei gilydd i’r gynhadledd a roedd yn wych croesawu Ynni Cymunedol Cymru i Ddyffryn Ogwen am y tro cyntaf.

 

small