Buddsoddi

Buddsoddi yn Ynni Ogwen Cyf

Er mwyn adeiladu cynllun Hydro Ogwen a dod a budd cymunedol sylweddol yn ol i Ddyffryn Ogwen, mae angen i ni fenthyg neu ddenu buddsoddiad o £520,000. Ddiwedd Chwefror, byddwn yn agor cynllun cyfranddaliadau cymunedol i roi cyfle i bobl Dyffryn Ogwen fuddsoddi yng nghynllun Hydro Ogwen.

Mae pob punt ychwanegol a godir o gyfranddaliadau yn lleihau’r swm y bydd rhaid i ni ei fenthyg o fanc neu gan fenthyciwr arall ar ffurf benthyciadau drutach.

Mae modd i unrhyw unigolion dros 16 mlwydd oed, cyrff masnachol, cyrff gwirfoddol a buddsoddwyr yn y sector gyhoeddus fuddsoddi yng nghynllun Ynni Ogwen Cyf.

Derbynnir hefyd fenthyciadau di-log a rhoddion oddi wrth unigolion a chyrff sydd yn dymuno cyfrannu at ariannu’r cynllun.

Pam Buddsoddi yn Ynni Ogwen Cyf?

Trwy fuddsoddi yn Ynni Ogwen Cyf. rydych chi’n chwarae rhan weithredol yn yr ail gynllun hydro cymunedol i’w adeiladu yng Ngogledd Cymru dros y ddwy flynedd ddiwethaf

Gyda’ch cymorth, gallwn berchnogi dyfroedd Afon Ogwen i gynhyrchu trydan adnewyddadwy, i gefnogi cymunedau a chynlluniau cymunedol lleol ac i roi i chi, ein buddsoddwyr, elw ariannol o’ch buddsoddiad.

Rydych chi’n helpu i hyrwyddo ynni adnewyddadwy cymunedol sydd â’r potensial i leihau’n sylweddol ein dibyniant ar danwydd ffosil a thrydan niwclear.

Wrth fuddsoddi yn Ynni Ogwen Cyf. byddwch yn

  • rhan o fenter gymunedol arloesol,
  • yn cefnogi ynni adnewyddadwy,
  • yn cyfrannu tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a chynaliadwy,
  • yn ennill difidend blynyddol ar eich buddsoddiad.

Mae termau ac amodau a manylion llawn y cynnig cyfranddaliadau yn ein Prospectws Buddsoddi

Cyfranddalidau cymunedol

Llwyddodd Ynni Ogwen i werthu’r holl gyfranddaliadau cymunedol i adeiladu’r cynllun hydro o fewn dau fis, a chodwyd £459,100. Mae’r cynnig i fuddsoddi bellach ar gau.

Am fwy o wybodaeth ac ysbrydoliaeth, gwyliwch Fideo Ynni Ogwen